Loader Zandt

Privacybeleid

Ons privacybeleid

Van der Zandt Keukens hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Daarom willen wij in deze privacy policy heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Door gebruik te maken van onze website, uw gegevens in te vullen in de contactvelden, of bij een bezoek aan de showroom te Wageningen geeft u aan het privacybeleid te accepteren.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Van der Zandt Keukens. U dient zich ervan bewust te zijn dat Van der Zandt Keukens niet verantwoordelijk is voor het beleid van andere sites en bronnen.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Van der Zandt Keukens houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy policy;
Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
Vragen om uw toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Doeleinden
Van der Zandt Keukens verwerkt uw persoonsgegevens voor het opvolgen van offertes, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en het opvolgen van service. Daarvoor verwerken wij de volgende gegevens van u; voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummers en overige persoonsgegevens die uzelf actief aan ons verstrekt. Wanneer u als relatie uw gegevens wilt inzien dan kunt u dat via onderstaande contactgegevens schriftelijk een verzoek indienen. Als de verstrekte informatie onjuistheden bevat, dan wijzigen wij deze voor u. Bovendien kunt u een schriftelijk verzoek indienen voor het verwijderen van uw gegevens uit onze systemen.

Verwerking persoonsgegevens
Voor het analyseren van het websitebezoek Van der Zandt Keukens wij gebruik van web-analytics software. Deze software legt geanonimiseerde gegevens van het website bezoek vast. Deze gegevens zijn niet te herleiden naar u als persoon of individu.

Delen met derden
Van der Zandt Keukens verkoopt/verstrekt uw persoonsgegevens NIET aan derden, of zal dat uitsluitend doen als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.Met service doeleinden kunnen uw persoonsgegevens gedeeld worden met relaties waarmee Van der Zandt Keukens een verwerkingsovereenkomst heeft. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Als Van der Zandt Keukens zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy policy, of in algemene zin, vragen heeft hierover of contact met ons wens op te nemen kan dat via de volgende contactgegevens:

Contactgegevens
Van der Zandt Keukens en Interieur
Plantsoen 5
6701 AS Wageningen
T: 0317-423674
E: info@vdzandtkeukens.nl